Kişisel Verilerin Korunması

Cinedb Production Tic. Ltd. Şti olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kisisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişsel Verilerin Korunması Kanunu’ nu,

Cinedb Production: Alemdar Mahallesi Çatalçeşme Sokak No:38 Daire:11 Fatih/İstanbul Türkiye adresinde faaliyet gösteren Cinedb Production Tic. Ltd. Şti. ni

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

KVKK uyarınca muhatap, kullanıcı, ziyaretçi, ödül alan, sponsor, bağışçı, çözüm ortağı personeli ya da yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Cinedb Production tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafa edilme

Kurallarına uygun bir şekilde Cinedb Production’ın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlatılı olacak şekilde işlenecektir.

Cinedb Production’ ın faaliyetleri;

 • Güncel sinema içeriklerini kullanıcıya iletmek
 • Cine-bul sinema kültür yarışması ile kazanan kullanıcıya ödül vermek
 • Pazarlama faaliyetleri çatısı altında kampanya ve sponsorluk çalışmaları yürütmek
 • Offline organizasyonlar düzenlemek ve kullanıcıları haberdar etmek
 • Teknik, içerik ve pazarlama operasyonları için çözüm ortaklığı anlaşmaları yapmak
 • Online sinema bileti satışı

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Cinedb Production’ ın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (Çözüm ortakları, ödülün temin edildiği kuruluşlar, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Cinedb Production tarafından

 • Ödül olarak verilen biletin kazanan adına Cinedb Production tarafından finanse edilmek üzere satın alınması ve kazanana iletilmesi
 • Cinedb Production Web sitesi İletişim Formları
 • Cinedb Production Web Sitesi E-Bülten Kayıt Formları
 • İş Başvuru Formları
 • Pazarlama faaliyetleri (Toplu Mailing, E-mail, SMS Marketing, SMS)

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Cinedb Production faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Cinedb Production’ a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Alemdar Mah. Çatalçeşme Sk. No:38 D:11 Fatih/İstanbul Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.